Home Fanpage GTASite Rockstar Games

CIEKAWOSTKA

[GTA V] Jeśli postrzelimy policjanta w nogę, jego partner zaciągnie go w bezpieczne miejsce, np. za radiowóz.

Regulamin Download - Premium SMS

Regulamin usługi „KOD DOSTEPU SMS”

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „KOD DOSTĘPU SMS” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.

2. Usługodawcą usługi o podwyższonej opłacie dostępnej za pośrednictwem SMS jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta SIM Abonenta. 

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej; Operator – operator sieci GSM świadczący usługi GSM; Operatorami prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są: Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o., P4 Spółka z o.o., Sferia S.A.;  SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;  KOD DOSTĘPU SMS (dalej „kod SMS”) – kod dostępu do zasobu stron Internetowych, serwisów i usług internetowych. Dostęp do serwisów może być ograniczony czasowo lub ilościowo w zależności od charakteru usługi.  Premium SMS – skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (prepaid) sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi.

4. Każda osoba (dalej Klient), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2. Korzystanie z Usługi

1. Aby zakupić za pośrednictwem Premium SMS usługę umożliwiającą czasowy lub ograniczony ilościowo dostęp do zawartości stron internetowych, serwisów i innych usług internetowych należy wysłać na wskazany numer Premium SMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie produktu.

2. Koszt łączny wysłania jednej wiadomości Premium SMS/MMS na numer 7155 o treści CENT to 5 zł + VAT (6,15 zł z VAT). GtaSite nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

3. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

4. Wiadomość Premium SMS może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM.

5. W odpowiedzi na zamówienie Klient otrzyma jednorazowy dostęp do oferowanych treści.

6. Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer +48 664 500 055, w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 lub przesyłać na adres e-mail:

info -at- infobip dot com
.

§3. Odpowiedzialność

1. GtaSite oświadcza, że dołoży najwyższej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.

2. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.

3. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, GtaSite uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

4. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały (pobrane z sieci Internet) ani za skutki ich wykorzystania.

5. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez użytkowników.

6. Niezależnie od powyższych ustaleń GtaSite ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, GtaSite nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. GtaSite zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.gtasite.net i będą wchodzić w życie 7 dni od momentu publikacji tych zmian.

Znajdź nas w sieciX

Informujemy, że strona www.gta.net.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies . W każdym czasie możesz określić w swojej przeglądarce warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.